WARTO WIEDZIEĆ

7 sie 2022 | Blog | 0 komentarzy

przyłbica bawełniana

Firma „COSMOS” jako pierwsza na Świecie zaprojektowała innowacyjną konstrukcje maski.

Konstrukcja (wzór maski) został opatentowany w Urzędzie Patentowym na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Anglii.

Maski chirurgiczne czy różnego rodzaju maski medyczne przeznaczone są dla służb medycznych, które są przeszkolone do ich stosowania.

Ponad 100 lat temu zaprojektowano maskę chirurgiczną i na bazie tej konstrukcji maski powstały różnego typu maski medyczne i niemedyczne. Wszystkie maski tego typu mają podobną konstrukcje. Zamknięty wylot powietrza przy brodzie a powietrze wdychamy i wydychamy przy oczach oraz częściowo przy uszach. Zastosowanie maski chirurgicznej i podobnych masek medycznych musi mieć taką konstrukcje ponieważ w czasie zabiegu medycznego czy operacji chirurgicznej maska zapobiega infekcji rany. Uniemożliwia wyciek śliny czy kropli z nosa oraz bezpośredniego wydechu różnego rodzaju bakterii z drogi oddechowej na ranę pacjenta w trakcie zabiegu medycznego.

Dlaczego ciągłe noszenie masek jest szkodliwe dla naszego zdrowia:

Noszenie maski w sposób ciągły przy takiej jej konstrukcji powoduje wysuszanie gałek ocznych – wprowadzanie różnego rodzaju bakterii do oczu – infekcje dróg oddechowych – zmiany alergiczne na twarzy – parowanie okularów co obniża komfort noszenia maski.

Noszenie tego typu konstrukcji maski powoduje także powtórne wdychanie dwutlenku węgla z tego powodu możemy dostać kwasicy. Wydychamy mikrocząsteczki grzyba oraz toksyny, które do nas z powrotem wracają. Wydychamy wszystko co mamy w płucach, to zatrzymuje się na masce i osiada wokół ust i nosa ponadto co nie wydostanie się z płuc może naruszyć nasz układ immunologiczny, który się załamie a to może spowodować zapleśnienie, zagrzybienie oraz pozostanie złogów, które nie mogą się wydostać z naszego organizmu. To może powodować infekcje dróg oddechowych oraz zmiany w płucach oraz w naszym organizmie. Maski są nie wygodne po paru minutach noszenia bolą uszy. Maski wilgotnieją i trzeba je zmienić, zimą zamarzają na dworze przy minusowych temperaturach. Rozwój infrastruktury lotniczej, kolejowej, drogowej, centra handlowe, kina, teatry, ilość zaludnienia na Świecie a jest Nas około 8 miliardów ludzi. To spowodowało, że jesteśmy zmuszani nosić maski kilka godzin dziennie a to jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Maseczki ochronne

Nasz Firma „COSMOS” stworzyła nowe rozwiązanie konstrukcji maski. Zamknęła wylot i wlot powietrza przy nosie i częściowo przy uszach a puściliśmy wylot i wlot powietrza przy brodzie to wymusiło cyrkulacje powietrza między maską a buzią. Dzięki takiemu zastosowaniu konstrukcji maski otrzymaliśmy bez inwazyjne, bez infekcyjne noszenie maski. Naszą maskę możemy nosić kilka godzin ponieważ nie wilgotnieje, nie ma nacisków na uszy zastosowaliśmy taśmę nieuciskową co powoduje komfort noszenia przez kilka godzin. Wydychany dwutlenek węgla, mikrocząstki grzyba różnego rodzaju toksyny, które nie wracają do naszego organizmu nie osiadają na naszych ustach i twarzy, nie powodują zmian alergicznych twarzy dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji maski która wymusza cyrkulacje powietrza.

Przyłbica ochronna z bawełny

Dziękuje za przeczytanie artykułu, zapraszam do współpracy. Bardzo chętnie wyślemy Państwu kilka sztuk masek do testowania nieodpłatnie. Warunkiem otrzymania masek do testowania jest napisanie opinii przez Państwa o maskach, które otrzymacie do testowania, a są opisane w powyższym tekście. Czy Państwo wyrażacie zgodę aby Wasza opinia została opublikowana w mediach społecznościowych lub na innych forach przez Naszą Firmę „COSMOS”

Nazwa robocza Maski – PRZYŁBICA BAWEŁNIANA

Profilowana przyłbica z bawełny

Artykuły telewizyjne i prasowe na temat Maska PRZYŁBICA BAWEŁNIANA pierwsze takie konstrukcyjne rozwiązanie na Świecie
Teleexpress – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/1318141535315601/
Kurier Warszawski – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/213666584248408/
Wirtualna Polska – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/5011590468886724/
INNPOLAND.PL – https://innpoland.pl/174214,maseczki-ktore-nie-wilgotnieja-w-srodku oraz inne artykuły które są w internecie na temat Masek Firmy COSMOS Masek Firmy COSMOS

GOOD TO KNOW

The COSMOS company was the first in the world to design this innovative mask structure.

The structure (mask design) was patented in the patent office in Europe, the United States and England.

Surgical masks and other medical masks of various kinds are designed for medical workers, who are trained on how to use them.

The surgical mask was designed more than 100 years ago and based on this mask structure, other medical and non-medical masks have been developed. All masks of this kind have a similar structure. The airflow is blocked at the chin and we breath in and out near the eyes and partly the ears. The surgical and other similar masks need this type of structure, because during a medical procedure or a surgery, the mask prevents the wound from infection. It blocks transmission of saliva or nasal droplets, as well as direct breathing out of different types of bacteria from the respiratory tract to the patient’s wound during a medical procedure.

Why is constant wearing of the masks harmful to our health:

Prolonged wearing of a mask with this kind of structure causes dry eye, respiratory diseases, allergic reactions on the face, as well as introduces different types of bacteria to the eyes. It also makes the glasses steam up, which reduces the comfort of mask wearing.

Wearing this type of mask also leads to re-breathing of carbon dioxide, which may result in acidosis. We breathe out mushroom microparticles and toxins, which then come back. We breathe out everything that we have in our lungs, this stops on our mask and sits around the mouth and the nose. Additionally, whatever doesn’t get out of the lungs may impact our immune system, which will break, leading to moulding, fungi development and formation of deposits that are unable to exit the body. This may cause infections of the respiratory system as well as lesions in our lungs and bodies. Masks are uncomfortable and after a few minutes with the mask on, the ears start to ache. Masks get wet and need to be changed. In the winter, they freeze outside in negative temperatures. The development of air, rail and road infrastructure, shopping centres, cinemas, theatres, the number of people in the world (there are around 8 billion of us) – it all made us wear masks for a few hours daily, which is very harmful to our health.

Maseczki ochronne

COSMOS has created a new structural solution. The air inlet and outlet near the nose and partly ears were closed and moved near the chin, which forced the air to circulate between the mask and the mouth. Thanks to this construction, we ensured a non-invasive and non-infectious wearing of the mask. Our mask can be worn for several hours, because it doesn’t get wet or irritate the ears: we’ve used a non-pressure band, which ensures comfort even when the mask is worn for several hours. We breath out carbon dioxide, fungal microparticles and different kinds of toxins, which don’t go back to our bodies, sit on the face or mouth or cause allergic reactions on the face. All thanks to the new design that forces air to circulate.

Przyłbica ochronna z jonami srebra

Thank you for having read the article, I am open to cooperation. We’ll gladly send you a few masks to test for free. The only condition for obtaining sample masks is to write your opinion about the masks described above, which you’ll receive for testing. Do you agree on the publication of your review in social media or other forums by our company COSMOS?

The working name of the mask is COTTON VISOR

Przyłbica wielorazowa z filtrem

Television and press reports on the COTTON VISOR Mask – the first such design in the world.
Teleexpress (TV news programme) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/1318141535315601/  
Kurier Warszawski (TV news programme) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/213666584248408/  
Kurier Warszawski (TV news programme) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/213666584248408/  
Wirtualna Polska (online news programme) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/5011590468886724/
INNPOLAND.PL
https://innpoland.pl/174214,maseczki-ktore-nie-wilgotnieja-w-srodku as well as other articles on the COSMOS masks that can be found in the internet.

GUT ZU WISSEN

Die Firma „COSMOS“ war die erste in der Welt, die eine innovative Konstruktion der Maske entworfen hat.

Die Konstruktion (Muster der Maske) wurde beim Patentamt in Europa,in den Vereinigten Staaten und in England patentiert.

Chirurgische Masken oder verschiedene Arten von medizinischen Masken sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt, das in ihrer Verwendung geschult ist.

Vor über 100 Jahren wurde eine chirurgische Maske entworfen und auf der Grundlage dieser Maskenkonstruktion wurden verschiedene Arten von medizinischen und nichtmedizinischen Masken hergestellt. Alle Masken dieses Typs haben eine ähnliche Konstruktion. Geschlossener Luftauslass am Kinn, und die Luft wird in der Nähe der Augen und teilweise an den Ohren ein- und ausgeatmet. Die Verwendung einer chirurgischen Maske und ähnlicher medizinischer Masken muss einen solchen Aufbau haben, da die Maske eine Wundinfektion während eines medizinischen Eingriffs oder einer chirurgischen Operation verhindert. Sie verhindert das Austreten von Speichel oder Nasentropfen und das direkte Ausatmen verschiedener Arten von Bakterien aus den Atemwegen auf die Wunde des Patienten während eines medizinischen Eingriffs.

Warum ist das ständige Tragen von Masken gesundheitsschädlich :

Das kontinuierliche Tragen der Maske mit einer solchen Konstruktion verursacht die Austrocknung der Augäpfel – das Einbringen verschiedener Arten von Bakterien in die Augen – Infektionen der Atemwege – allergische Hautveränderungen im Gesicht – Beschlagen der Brille, was den Tragekomfort der Maske vermindert.

Das Tragen dieser Art von Maskenkonstruktion verursacht auch die Rückatmung von Kohlendioxid, weshalb wir eine Azidose bekommen können. Wir atmen Mikropartikeln des Pilzes und Toxine aus, die zu uns zurückkommen. Wir atmen alles aus, was wir in der Lunge haben, es bleibt auf der Maske und setzt sich um Mund und Nase herum ab. Außerdem kann das, was nicht aus der Lunge herauskommt, unser Immunsystem beeinträchtigen, das zusammenbrechen kann und das kann dazu führen, dass Schimmel, Pilze und Ablagerungen zurückbleiben, die nicht aus unserem Körper herauskommen. Dies kann Atemwegsinfektionen und Veränderungen in der Lunge und in unserem Körper verursachen. Die Masken sind unbequem, schon nach ein paar Minuten des Tragens schmerzen die Ohren. Die Masken werden nass und müssen gewechselt werden, im Winter frieren sie draußen bei Minustemperaturen ein. Entwicklung der Luftfahrt-, Schienen- und Straßeninfrastruktur, Einkaufszentren, Kinos, Theater, Bevölkerungszahl in der Welt und es gibt etwa 8 Milliarden Menschen. Dies hat dazu geführt, dass wir gezwungen sind, mehrere Stunden am Tag Masken zu tragen, was sehr schädlich für unsere Gesundheit ist.

Maski ochronne na twarz

Unsere Firma „COSMOS” hat eine neue Lösung für die Konstruktion einer Maske geschaffen. Sie schloss den Luftauslass und -einlass an der Nase und teilweise an den Ohren, und wir ließen den Luftauslass und -einlass am Kinn los, so dass die Luft zwischen der Maske und dem Mund zirkulieren musste. Diese Verwendung der Maskenkonstruktion hat ein nicht-invasives, infektionsfreies Tragen einer Maske ermöglicht. Wir können unsere Maske mehrere Stunden tragen, weil sie nicht nass wird, es gibt keinen Druck auf die Ohren, wir haben ein druckloses Klebeband verwendet, das den Tragekomfort für mehrere Stunden gewährleistet. Ausgeatmetes Kohlendioxid, Mikropartikel des Pilzes und verschiedene Arten von Toxinen, die nicht in unseren Körper zurückkehren, sich nicht auf Mund und Gesicht absetzen und keine allergischen Veränderungen im Gesicht verursachen – dank der Verwendung einer neuen Maskenkonstruktion, die die Luftzirkulation auffordert.

Szara przyłbica z bawełny

Vielen Dank für das Lesen des Artikels, ich lade Sie zur Zusammenarbeit ein. Gerne senden wir Ihnen kostenlos einige Masken zum Testen zu. Die Bedingung für den Erhalt von Masken zum Testen ist, dass Sie Ihre Meinung zu den Masken schreiben, die Sie zum Testen erhalten und die im obigen Text beschrieben sind. Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Meinung in sozialen Medien oder in anderen Foren von unserer Firma „COSMOS” veröffentlicht wird?

Die Arbeitsbezeichnung der Maske – BAUMWOLLVISIER

Przyłbica ochronna z bawełny

Fernseh- und Presseartikel über das BAUMWOLLVISIER-Maske die erste derartige strukturelle Lösung in der Welt
Teleexpress – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/1318141535315601/
Kurier Warszawski – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/213666584248408/  
Wirtualna Polska – https://www.facebook.com/100008493240856/videos/5011590468886724/
INNPOLAND.PL – https://innpoland.pl/174214,maseczki-ktore-nie-wilgotnieja-w-srodku und andere Artikel, wo im Internet Masken der COSMOS Firma beschrieben sind

BON À SAVOIR

L’entreprise COSMOS est la première dans le monde à proposer la conception d’un masque innovante.

La construction (le projet) du masque à été enregistrée auprès de l’office des brevets en Europe, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Les masques chirurgicaux et d’autres types de masques médicaux sont faits pour le personnel médical qui est formés à les utiliser.

Le masque chirurgical a été conçu il y a plus de 100 ans et à la base de cette conception on a produit de masques médicaux et non-médicaux de différents types. Tous les masques de ce type sont construits d’une façon similaire. La sortie d’air au niveau du menton est bloquée et l’air est inspiré et expiré au niveau des yeux et partiellement des oreilles. La structure de ce type est nécessaire dans le cas des masques chirurgicaux et d’autres masques médicaux pareils, parce que durant une procédure médicale ou chirurgicale le masque empêche l’infection de la plaie. Il empêche l’écoulement de la salive ou les gouttelettes respiratoires, ainsi que l’expiration directe de différents types de bactéries sur la plaie du patient durant la procédure médicale.

Pourquoi le port constant des masques est nocif pour la santé :

Le port du masque de façon constante, vu ce type de construction, cause la sécheresse oculaire, l’introduction de divers types de bactéries dans les yeux, des infections des voies respiratoires, des réactions allergiques sur le visage et l’apparition de la buée sur les lunettes, ce qui réduit le confort du masque.

Le port du masque de ce type cause la réinhalation du dioxyde de carbone, ce qui peut résulter en acidose. Nous expirons les microparticules des champignons et toxines qui reviennent. Nous expirons tout ce que nous avons dans les poumons, cela reste sur notre masque et entoure la bouche et le nez. De plus, ce qui ne sort pas de nos poumons peut endommager notre système immunitaire qui s’effondrera, ce qui résultera en moisissement, développement de mycoses ou dépôts qui ne peuvent pas sortir de notre corps. Cela peut résulter en infections des voies respiratoires et lésions des poumons et du corps entier. Les masques ne sont pas confortables et font mal aux oreilles après quelques minutes. Les masques se mouillent et il faut les changer. En hiver, ils gèlent à l’extérieur aux températures négatives. Le développement de l’infrastructure aérienne, ferroviaire, routière, les centre commerciales, les cinémas, les théâtres, la population du monde (on est 8 milliards) : tout cela nous oblige à porter les masques pendant quelques heures par jour, ce qui est très nocif pour la santé.

Maski ochronne wielorazowe

Notre entreprise COSMOS a proposé une nouvelle conception de masques. On a fermé la sortie au niveau du nez et partiellement des oreilles et on a fait circuler l’air inspiré et expiré au niveau du menton, ce qui force l’air à circuler entre le masque et la bouche. Grâce à cette conception, on a obtenu un masque non invasif et non infectieux. Notre masque peut être porté pendant quelques heures, parce qu’il ne se mouille pas et n’irrite pas les oreilles : on a installé une bande anti-pression qui assure le confort du port pendant quelques heures. Grâce à la nouvelle conception du masque qui oblige l’air à circuler, le dioxyde de carbone expiré, les microparticules des champignons et de divers types de toxines qui ne reviennent pas à notre corps n’entourent pas la bouche et le visage et ne causent pas les réactions allergiques sur le visage.

Szara przyłbica z bawełny

Merci d’avoir lu cet article, je vous invite à coopérer avec nous. Nous serons ravis de vous envoyer quelques masques pour que vous puissiez les tester gratuitement. La condition de l’obtention des masques est d’écrire votre opinion sur les masques décrits ci-dessus que vous testerez. Acceptez-vous que votre avis soit publiée dans les réseaux sociaux ou d’autres forums par notre entreprise COSMOS?

L’appellation informelle du masque – visière de protection en coton

Przyłbica profilowana z jonami srebra

Les émissions de télévision et l’article de presse concernant la visière de protection en coton : la première solution de ce type dans le monde.
Teleexpress (journal télévisé) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/1318141535315601/  
Kurier Warszawski (journal télévisé) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/213666584248408/  
Wirtualna Polska (journal en ligne) https://www.facebook.com/100008493240856/videos/5011590468886724/
INNPOLAND.PL – https://innpoland.pl/174214,maseczki-ktore-nie-wilgotnieja-w-srodku et d’autres articles sur internet sur les masques de COSMOS.

Podobne wpisy